ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น!!