ตารางเรียนรวม (แยกตามภาควิชา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี


คณะศิลปศาสตร์ (update 19/07/2562)


ประกาศการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา GEN สำหรับปี 3 (รหัส 60) ระดับปริญญาตรี ที่ต้องเรียนตามหลักสูตรเท่านั้น
เฉพาะที่มีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่ 20 ก.ค. 2562 เงื่อนไขตามประกาศเท่านั้น

** ยื่นคำร้องผ่านฟอร์มออนไลน์ตามประกาศ ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2562 เท่านั้น **

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (update 19/07/2562)

คณะวิทยาศาสตร์ (update 19/07/2562)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (update 19/07/2562)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (update 19/07/2562)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (update 19/07/2562)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย (update 19/07/2562)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (update 19/07/2562)

คำแนะนำและคู่มือ

  New ACIS (Registration System)

  • Set Popup Blocker
  • Username: Student’s Identification Number Password: Your password
  • Forgot Password : Click

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708420 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-