ตารางเรียนรวม (แยกตามภาควิชา) ระดับปริญญาโท-เอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2562


ตารางเรียนรายวิชา LNG (ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)
LNG550 REMEDIAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS (2 หน่วยกิต)
LNG600 IN-SESSIONAL ENGLISH COURSE FOR POST GRADUATE STUDENTS (3 หน่วยกิต)
LNG601 FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMS (3 หน่วยกิต)
LNG602 THESIS WRITING (3 หน่วยกิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science (FSci)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Faculty of Industrial Education and Technology (FIET)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
School of Information Technology (SIT)

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts (SoLA)

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
School of Bioresources and Technology (SBT)

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
School of Energy, Environment and Materials (SEEM)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
School of Architecture and Design (SoA+D)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Institute of Field Robotics (FIBO)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Graduate School of Management and Innovation (GMI)

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)

วิทยาลัยสหวิทยาการ
College of Multidisciplinary Sciences (CMS)

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708340 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-