แผนการเรียนแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 62) ระดับปริญญาตรี


การตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG (ทุกคนต้องเรียน)
2. รายวิชา GEN101 พลศึกษา (บางสาขาต้องเรียน)
3. รายวิชาตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร

ส่วนที่ 1 - ตรวจสอบประกาศรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ

 • ประกาศรายวิชาบังคับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNGXXX
 • นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา LNGXXX กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งกลุ่มตามผลคะแนน O-Net ของนักศึกษา หรือผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องตรวจสอบประกาศจากคณะศิลปศาสตร์ว่าต้องลงทะเบียน LNGXXX รหัสวิชาอะไร และลงทะเบียนให้ถูกต้อง
 • นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)
  LNG120 GENERAL ENGLISH
  LNG220 ACADEMIC ENGLISH
  LNG221 ACADEMIC ENGLISH IN INTERNATIONAL CONTEXTS
  LNG222 ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING IN INTERNATIONAL CONTEXTS
  LNG321 ACADEMIC READING AND WRITING IN INTERNATIONAL CONTEXTS
 • กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อที่ สายวิชาภาษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 024708716 ก่อนลงทะเบียนเรียน

ส่วนที่ 2 - ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน

 • ประกาศกลุ่มเรียน รายวิชา GEN101
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา) โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
 • ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

ส่วนที่ 3 - ตรวจสอบรายวิชาเรียนทั้งหมดแยกตามคณะ/สาขาวิชา
รายวิชาตามประกาศจะถูกเตรียมไว้ในระบบลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
RC_MEE วศ.เครื่องกล มจธ.ราชบุรี เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
RC_PRE วศ.อุตสาหการ มจธ.ราชบุรี เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
RC_CPE วศ.คอมพิวเตอร์ มจธ.ราชบุรี เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
RC_EEES วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) มจธ.ราชบุรี เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
MEE วศ.เครื่องกล 12,000 บาท 500 บาท Download
MNE วศ.เครื่องกลและพลังงาน เหมาจ่าย 42,000 บาท Download
AME วศ.ยานยนต์ เหมาจ่าย 42,000 บาท Download
CHE วศ.เคมี 12,000 บาท 500 บาท Download
CHE_INTER วศ.เคมี (นานาชาติ) เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
CPE วศ.คอมพิวเตอร์ เหมาจ่าย 21,000 บาท Download
CPE_INTER วศ.คอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
CHHD วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
CVE วศ.โยธา 12,000 บาท 500 บาท Download
CVE_INTER วศ.โยธา (นานาชาติ) 25,000 บาท 1,500 บาท Download
MEN วศ.วัสดุ 12,000 บาท 500 บาท Download
TEN วศ.เครื่องมือ 12,000 บาท 500 บาท Download
APE วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 20,000 บาท 1,500 บาท Download
EEE วศ.ไฟฟ้า 12,000 บาท
500 บาท Download
ENE วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 12,000 บาท 500 บาท Download
EIE_INTER วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
ENV วศ.สิ่งแวดล้อม 12,000 บาท 500 บาท Download
ENV_INTER วศ.สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
INC วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 12,000 บาท 500 บาท Download
INC_SAHA วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) เหมาจ่าย 42,000 บาท Download
INC_TRANS วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ปวส.เทียบโอน เหมาจ่าย 42,000 บาท Download
INC_INTER วศ.อัตโนมัติ (นานาชาติ) เหมาจ่าย 56,000 บาท Download
PRE วศ.อุตสาหการ 12,000 บาท 500 บาท Download
MCE วศ.เมคคาทรอนิกส์ 12,000 บาท 500 บาท Download

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
CHM เคมี 12,000 บาท 500 บาท Download
MIC จุลชีววิทยา 12,000 บาท 500 บาท Download
FST วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12,000 บาท 500 บาท Download
PHY_BIL ฟิสิกส์ประยุกต์ (สองภาษา) 12,000 บาท 500 บาท Download
MTH คณิตศาสตร์ 12,000 บาท 500 บาท Download
CSS วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 12,000 บาท 1,000 บาท Download
STA สถิติ 12,000 บาท 500 บาท Download

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
PDT ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 12,000 บาท 500 บาท Download
MET ทล.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 12,000 บาท 500 บาท Download
EET ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 12,000 บาท 500 บาท Download
CVT ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา 12,000 บาท 500 บาท Download
MTE ครุศาสตร์เครื่องกล ค.อ.บ. 12,000 บาท 500 บาท Download
ETE ครุศาสตร์ไฟฟ้า ค.อ.บ. 12,000 บาท 500 บาท Download
CTE ครุศาสตร์โยธา ค.อ.บ. 12,000 บาท 500 บาท Download
PTE ครุศาสตร์อุตสาหการ ค.อ.บ. 12,000 บาท 500 บาท Download
PPT เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 12,000 บาท 1,000 บาท Download
ETM เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 12,000 บาท 1,000 บาท Download
CMM วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 12,000 บาท
500 บาท
Download

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
INT เทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 บาท 1,200 บาท Download
CSC วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 12,000 บาท 1,800 บาท Download
DSI นวัตกรรมการบริการดิจิทัล 15,000 บาท 2,000 บาท Download

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
ARC สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 25,000 บาท 3,000 บาท Download
INA สถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ) 25,000 บาท 3,000 บาท Download
CMD ออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) 25,000 บาท 3,000 บาท Download
IND การออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 25,000 บาท 3,000 บาท Download

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
MDA มีเดียอาตส์ 12,000 บาท 1,500 บาท Download
MDT เทคโนโลยีมีเดีย 12,000 บาท 1,500 บาท Download
MMD มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 12,000 บาท 1,500 บาท Download

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตละ แผนการ
ลงทะเบียน
FRA วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เหมาจ่าย 55,000 บาท Download