ตารางเรียน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2560


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ

" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนรวมนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

ตรวจตามตารางเรียนแยกตามคณะ

คณะศิลปศาสตร์
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร ตารางเรียนรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GEN)
GEN101, GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (GENXXX)
ดูประเภทกีฬาของ GEN101 > Click ที่นี่
ดูข่าวประกาศต่างๆ และสอบถามข้อมูลวิชา GEN ได้ที่ Facebook : GEN_KMUTT
- - GEN
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (SSC)
- - SSC
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (LNG)
LNG101 - LNG107
- - LNGบังคับ
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (LNGXXX) - - LNGXXX

กลับขึ้นด้านบน


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร ตารางเรียนรวม
วศ.ชีวภาพ
รับทุกคณะ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียน)
- - BIO100
วศ.เคมี CHE CHE CHE
Chemical Engineering (International Program) CHE_inter CHE_inter
วศ.คอมพิวเตอร์ CPE CPE CPE
Computer Engineering (International Program) CPE_inter CPE_inter
วศ.เครื่องกล MEE TEN MEE,ESE,MNE
วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) ESE ESE
วศ.เครื่องกลและพลังงาน MNE MNE
วศ.ไฟฟ้า EEE EEE EEE
วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) EEE_S EEE_S
วศ.โยธา CVE CVE CVE
Civil Engineering (International Program) CVE_inter CVE_inter
วศ.อุตสาหการ
PRE PRE PRE,MCE
วศ.เมคคาทรอนิกส์
MCE MCE
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC INC INC
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ม.6 INC_saha INC_saha
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) เทียบโอน ปวส. INC_tran INC_tran
Automation Engineering (International Program) INC_inter INC_inter
วศ.สิ่งแวดล้อม ENV ENV ENV
Environmental Engineering (International Program) ENV_inter ENV_inter
วศ.เครื่องมือ TEN TEN TME
วศ.วัสดุ MEN MEN
วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ APE APE
วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ENE ENE ENE,EIE
Electrical Communication and Electronic Engineering (International Program) EIE_inter EIE_inter

กลับขึ้นด้านบน


คณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร
ตารางเรียนรวม
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน - - NST
คณิตศาสตร์ update 09/03/2018 MTH MTH MTH
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ update 09/03/2018 CSS CSS
สถิติ update 09/03/2018 STA STA
ฟิสิกส์ประยุกต์ PHY PHY PHY
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
PHY_bil PHY_bil
จุลชีววิทยา MIC MIC MIC,FST
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FST FST
เคมี CHM CHM CHM

กลับขึ้นด้านบน


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร
ตารางเรียนรวม
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 5 ปี (ค.อ.บ.) ETE ETE ETE
ครุศาสตร์เครื่องกล 5 ปี (ค.อ.บ.) MTE MTE MTE
ครุศาสตร์โยธา 5 ปี (ค.อ.บ.) CTE CTE CTE
ครุศาสตร์อุตสาหการ 5 ปี (ค.อ.บ.) PTE PTE PTE
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี EET EET ทล.บ. 4 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี MET MET
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) ทล.บ. 4 ปี CVT CVT
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) ทล.บ. 4 ปี PDT PDT
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT PPT PPT
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย CMM CMM CMM
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ETM ETM ETM

กลับขึ้นด้านบน


โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร
ตารางเรียนรวม
มีเดียอาตส์ MDA MDA Media
เทคโนโลยีมีเดีย MDT MDT
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ MMD MMD

กลับขึ้นด้านบน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร
ตารางเรียนรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ INT INT SIT
Computer Science (English Program) CSC CSC

กลับขึ้นด้านบน


School of Architecture and Design ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี หลักสูตร
ตารางเรียนรวม
Architecture (International Program) ARC ARC SoA+D
Interior Architecture (International Program) INA INA
Communication Design (International Program) CMD CMD
Industrial Design (International Program) IND IND

กลับขึ้นด้านบน


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
ข้อมูลตารางเรียน
แยกตามชั้นปี
หลักสูตร ตารางเรียนรวม
วศ.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ FRA FRA FRA

กลับขึ้นด้านบน