ตารางเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ/2560


กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS ภาคการศึกษาพิเศษ/2560
วันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

Click เพื่อเข้าสู่ระบบ New ACIS สำหรับนักศึกษา
sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf

" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนรวมนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

คณะวิทยาศาสตร์

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาตรี

Last update 11/04/2561

คณะศิลปศาสตร์

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาโท-เอก

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ

(คลิ๊กเพื่อตรวจสอบตารางเรียนรวม)

ปริญญาโท-เอก

Last update 11/04/2561