ตารางเรียนรวม (แยกตามภาควิชา) ระดับปริญญาโท-เอก


คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering

 • หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
  หลักสูตรวาริชวิศวกรรม
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตรทักษะวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตรทักษะวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
 • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
  หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
 • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
  หลักสูตรวิศวกรรมการเชื่อม
  หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ
  หลักสูตรวิศวกรรมคุณภาพ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
 • หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
  หลักสูตรทักษะวิศวกรรมอาหาร
 • หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (เอกไฟฟ้ากำลัง)
 • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (เอกอิเล็กทรอนิกส์์)
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (เอกระบบควบคุมฯ)

คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science (FSci)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
  หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรฟิสิกส์
  หลักสูตรฟิสิกส์ศึกษา
 • หลักสูตรเคมี
  หลักสูตรเคมีศึกษา
  หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Faculty of Industrial Education and Technology (FIET)

 • หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรครุศาสตร์เครื่องกล
 • หลักสูตรครุศาสตร์ไฟฟ้า
 • หลักสูตรครุศาสตร์โยธา
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
School of Information Technology (SIT)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts (SoLA)

 • หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์
  หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ
 • หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
School of Bioresources and Technology (SBT)

 • หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี
 • หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
School of Energy, Environment and Materials (SEEM)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ
  หลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
School of Architecture and Design (SoA+D)

 • หลักสูตรการออกแบบและวางแผน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
Institute of Field Robotics (FIBO)

 • หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Graduate School of Management and Innovation (GMI)

 • หลักสูตรการจัดการ | เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • หลักสูตรการจัดการ | อสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตรการจัดการ | บริหารโครงการ
 • หลักสูตรการจัดการ | บริหารจัดการองค์กร
 • หลักสูตรการจัดการ | วิศวกรรมการเงิน
  หลักสูตรการจัดการ | วิศวกรรมการเงินและการจัดการ
 • หลักสูตรการจัดการ | ธุรกิจดิจิทัล
 • หลักสูตรการจัดการ | สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรการจัดการ | สำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
 • หลักสูตรโลจิสติกส์
  หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)

 • หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยสหวิทยาการ
College of Multidisciplinary Sciences (CMS)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708340 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-