ตารางเรียนรวมแยกตามภาควิชา 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559


สาขาวิชา ** อาจมาการเปลี่ยนเเปลงบางรายวิชา เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนลงทะเบียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ราชบุรี)  Ratchaburi
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับบัณฑิตศึกษา


CHE

CHE_MASTER
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับบัณฑิตศึกษา

MEE
MEE_MASTER
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE_MCE**
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE**
- ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE**
- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV**
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TEN_MEN
       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 
- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
- ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
- ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
- ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
- ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
PPT**
FEM**
- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย      CMM**
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตร MDT_MDA_MMD
- รวมวิชาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม All_Techno
       
คณะวิทยาศาสตร์  
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH_CSS_STA
- ภาควิชาเคมี
  • ระดับปริญาตรี
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
CHM
CHM_MASTER
- ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
- ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC_FST
       
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ All_ARCH**
   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ALL_IT
   
คณะศิลปศาสตร์
- สายวิชาภาษา
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
GEN
- วิชาพละศึกษา GEN101
- สายวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ SSC
 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 
FIBO
เลือกเสรี  
- BIO 100 BIO
       
ย้อนกลับ