ตารางเรียนแยกตามภาควิชาและชั้นปี 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559


สาขาวิชา ** อาจมาการเปลี่ยนเเปลงบางรายวิชา เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
ตรวจสอบอีกครั้งก่อนลงทะเบียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)
- วิศวกรรมศาสตร์ราชบุรี (RATCHABURI)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (CHE)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CVE)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ENE)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ENV)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (INC)
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) เทียบโอน (INC_TRANS)
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (INC_SAHAKIT)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MEE)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) (ESE)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EEE)
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) (EEES)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (PRE)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (MCE)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (TEN)
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MEN)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (CVE_INTER)
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE_INTER)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (CHE_INTER)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ENV_INTER)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (EIE_INTER)**
- สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (INC_INTER)
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (MTH)
- สาขาวิชาสถิติ (STA)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (CSS)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (PHY)
- สาขาวิชาเคมี (CHM)
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา (MIC)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FST)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PPT)**
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย (CMM)**
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (FEM, ETM)**
- สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล (MTE)**
- สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (ETE)
- สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา (CTE)
- สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ (PTE)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล (MET)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า (EET)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยโยธา/ก่อสร้าง (CVT)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ (PDT)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า โครงการร่วมฯ SNC (EET_SNC)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ โครงการร่วมฯ SNC (PDT_SNC)
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
- สาขาวิชามีเดียอาตส์ (MDA)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (MDT)
- สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (MMD)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INT)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (CSC)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ARC)
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (INA)
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (IND)**
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (CMD)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (FRA)