ตารางเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 2/2559
แยกตามภาควิชา


" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนรวมนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Update 19/12/2559

  คณะวิทยาศาสตร์ Update 19/12/2559

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Update 19/12/2559

  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย Update 19/12/2559

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Update 19/12/2559

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Update 19/12/2559

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม Update 19/12/2559

...................................................................Registrar's Office, 126 Pracha Uthit Rd, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140 Thailand

Tel :+66 (0)2 470 8147 - 51, +66 (0)2 470 8352 Fax :+66 (0)2 470 8353 E-mail : regist@kmutt.ac.th