ตารางเรียนแยกตามหลักสูตรและชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2/25559


" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

...................................................................


ย้อนกลับ