ตารางเรียน/สอบ ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษา 1 / 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวรกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
- วิชาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้วิศวกรรม

คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาจุลชีววิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชน
- สาขาครุศาสตร์เครื่องกล
- สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
- สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
- หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
- สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
- สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
- สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
- สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
- สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
- สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
- สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
 
คณะศิลปศาสตร์
- สายวิชาภาษา
- สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ย้อนกลับ