ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ S/2559


" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนรวมนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนปรับปรุงล่าสุดผ่านระบบ New ACIS

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

  คณะศิลปศาสตร์

...................................................................