ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนปรับปรุงล่าสุดผ่านระบบ New ACIS

  ระดับปริญญาโท-เอก

  ระดับปริญญาตรี

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-


ย้อนกลับ