ตารางเรียน/สอบ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนปรับปรุงล่าสุดผ่านระบบ New ACIS

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี
>> โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2553