ตรวจสอบตารางเรียน COURSE SCHEDULE นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS

Special Semester 2018 | ภาคการศึกษาพิเศษ/2561

Semester 1/2019 | ภาคการศึกษาที่ 1/2562

Semester 2/2019 | ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  • Registration period | กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  • Graduate Class Schedule | ตารางเรียนรวม ระดับปริญญาโท-เอก
  • Undergraduate Class Schedule (by Program) | ตารางเรียนรวม ระดับปริญญาตรี
  • Undergraduate Class Schedule (by College Years) | ตารางเรียนแยกตามชั้นปี ระดับปริญญาตรี

Special Semester/2019 | ภาคการศึกษาพิเศษ/2562

  • Registration period | กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  • Graduate Class Schedule | ตารางเรียนรวม ระดับปริญญาโท-เอก
  • Undergraduate Class Schedule (by Program) | ตารางเรียนรวม ระดับปริญญาตรี
  • Undergraduate Class Schedule (by College Years) | ตารางเรียนแยกตามชั้นปี ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลตารางเรียนเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 024708154, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-