ตารางเรียนรวม (แยกตามภาควิชา) ภาคการศึกษาพิเศษ 2561

ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 • หลักสูตรเคมี
  ** รายวิชา CHM103 **
  ภาควิชาเปิดให้ นศ.ชั้นปีที่ 4-5 ลงทะเบียนก่อน
  วันที่ 3-4 มิ.ย. 62 สำหรับชั้นปีอื่นๆ
  ลงทะเบียนได้ วันที่ 5-7 มิ.ย. 62
 • หลักสูตรจุลชีววิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คำแนะนำและคู่มือ

  New ACIS (Registration System)

 • Set Popup Blocker
 • Username: Student’s Identification Number Password: Your password
 • Forgot Password : Click

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708420, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-