ตารางเรียนรวม (แยกตามภาควิชา) ภาคการศึกษาที่ S/2561

ระดับปริญญาโท-เอก ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

 • PHY ฟิสิกส์ | ฟิสิกส์ศึกษา
 • NST วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
  SCE วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • INT เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • BIS ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • SWE วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • CSC วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะศิลปศาสตร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • DPL การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)

 • EPM การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
 • REM การจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • DBM การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • PJM การบริหารโครงการ
 • FIN วิศวกรรมการเงินและการจัดการ
 • LGM โลจิสติกส์
 • LGS โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • OGM บริหารการจัดการองค์กร
 • TBM โทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง
 • TIM การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

 • JEE
  เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
  เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

 • IBP วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ชีวสารสนเทศ
  - นิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์
  - วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  - การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน

คำแนะนำและคู่มือ

  New ACIS (Registration System)

 • Set Popup Blocker
 • Username: Student’s Identification Number Password: Your password
 • Forgot Password : Click

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708420, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-