คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ สำหรับบุคลากร

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา

คำแนะนำในการใช้งานระบบ New ACIS สำหรับบุคลากร

แจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำคู่มือและคำแนะนำต่างๆ
ที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงหรือจัดทำเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะนำไปปรับปรุงคู่มือ คำแนะนำ และใช้ในการพัฒนาระบบ New ACIS ต่อไปRegistrar's Office, 126 Pracha Uthit Rd, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140 Thailand

Tel :+66 (0)2 470 8147 - 51, +66 (0)2 470 8352 Fax :+66 (0)2 470 8353 E-mail : regist@kmutt.ac.th