รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2558



ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2558

4 พฤศจิกายน 2558

6 พฤศจิกายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2558

2 ธันวาคม 2558

4 ธันวาคม 2558

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2558

6 มกราคม 2558

8 มกราคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2558

3 กุมภาพันธ์ 2559

5 กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2558

2 มีนาคม 2559

4 มีนาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

ยกเลิก*

20 เมษายน 2559 *

 22 เมษายน 2559 *

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2558 *

11 พฤษภาคม 2559 *

12 พฤษภาคม 2559 *

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2558

1 มิถุนายน 2559

3 มิถุนายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2558

6 กรกฎาคม 2559

8 กรกฎาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2558

3 สิงหาคม 2559

5 สิงหาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2558

7 กันยายน 2559

9 กันยายน 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

11/2558

5 ตุลาคม 2559

7 ตุลาคม 2559

-ตรวจสอบรายชื่อ

-ตรวจสอบรายชื่อ 
(เพิ่มเติมรอบที่1)

-ตรวจสอบรายชื่อ
(เพิ่มเติมรอบที่2)


* การประชุมรอบเดือน เมษายน 2559 ยกเลิก * 

(ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อรอบเดือนเมษายน ให้รับเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป)      


 ** กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 **



                                                            ย้อนกลับ