รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2559ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2559

7 ธันวาคม 2559

9 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2559

4 มกราคม 2560

6 มกราคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2559

1 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2559

1 มีนาคม 2560

3 มีนาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2559

5  เมษายน 2560

 เมษายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2559

3 พฤษภาคม 2560

8 พฤษภาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2559

7 มิถุนายน 2560

9 มิถุนายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2559

5 กรกฎาคม 2560

7 กรกฎาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2559

2 สิงหาคม 2560

4 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2559

6 กันยายน 2560

8 กันยายน 2560

11/2559

4 ตุลาคม 2560

6 ตุลาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

11/2559
เพิ่มเติม
4 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
 11/259
เพิ่มเติม2
 4 ตุลาคม 2560  6 ตุลาคม 2560  ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 21 สิงหาคม 2560 -  27 ตุลาคม 2560

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญา ปีการศึกษา 2559

4 - 9 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ

ย้อนกลับ