รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2560ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2560

8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

10 มกราคม 2561

12 มกราคม 2561

3/2560

 7กุมภาพันธ์ 2561

9 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2560

7 มีนาคม 2561

9 มีนาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2560

4 เมษายน 2561

9 เมษายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2560

2 พฤษภาคม 2561

4 พฤษภาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2560

6 มิถุนายน 2561

8 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2560

4 กรกฎาคม 2561

6 กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2560

1 สิงหาคม 2561

3 สิงหาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2560

5 กันยายน 2561

7 กันยายน 2561

11/2560

3 ตุลาคม 2561

5 ตุลาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

 11.1/2560 3 ตุลาคม 2561 5 ตุลาคม 2561  ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 27 สิงหาคม 2561 -  5 ตุลาคม 2561

(เฉพาะรอบ 11.1/2560 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 15 กันยายน 2561 - 5 ตุลาคม 2561)

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญา ปีการศึกษา 2560

14 - 16 พฤศจิกายน 2561 โดยประมาณ

ย้อนกลับ