รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2561ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2561

7 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

28 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561

3/2561

9 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2561

6 กุมภาพันธ์ 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2561

6 มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2561

3 เมษายน 2562

5 เมษายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2561

1 พฤษภาคม 2562

2 พฤษภาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2561

5 มิถุนายน 2562

7 มิถุนายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2561

3 กรกฎาคม 2562

5 กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2561

7 สิงหาคม 2562

9 สิงหาคม 2562

11/2561

4 กันยายน 2562

6 กันยายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

12/2561 2 ตุลาคม 2562 4 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • จันทร์ที่ 26 สิงหาคม  -  จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  • ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
  • ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
  • ซ้อมใหญ่ : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
  • วันพิธี : วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ย้อนกลับ