ประกาศและประชาสัมพันธ์


- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20% และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

- นักศึกษาที่ได้รับทุนเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

- คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG101,LNG102,LNG103

- คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG107

- คณะศิลปศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรหัสวิชา LNG ที่ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2562

- ช่องทางการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภท หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร (Direct Debit)

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2557

- แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


News 1 - 9 of 9
First | Prev. | 1 | Next | Last All