- คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG107

นักศึกษารหัส 61 หรือต่ำกว่ารหัส 61 ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา LNG107 Academic Reading and Writing
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2562 ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
โทร. 024708716