- คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG101,LNG102,LNG103

นักศึกษารหัส 61 หรือต่ำกว่ารหัส61 ที่ยังไม่ผ่าน
รายวิชา LNG101 General English
รายวิชา LNG102 Technical English
รายวิชา LNG103 English for workplace Communication
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2561 
โดยนักศึกษาแจ้งชื่อได้ที่ภาควิชาของตนเอง ก่อน 19 มิถุนายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
โทร. 024708716