KMUTT Internet Account


นักศึกษาใหม่ต้องสมัคร Internet Account เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน 

  KMUTT Internet Account

 • ก่อนเข้าระบบสมัคร Internet Account นักศึกษาต้องบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • เมื่อสมัครเสร็จนักศึกษาจะได้รหัสผ่าน (ที่นักศึกษากำหนดเอง) เพื่อใช้เข้าระบบลงทะเบียนเรียน (New ACIS)
  บริการจาก Google Apps for Education (Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ) บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi และบริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้ระบบ Login

  วิธีการสมัคร Internet Account

อ่านคู่มือการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
 • กรอกรหัสนักศึกษา
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา
 • นักศึกษายืนยันความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการกรอก E-mail
  (อีเมล์นี้ต้องตรงกับเมล์ที่นักศึกษากรอกในประวัติเท่านั้น)
 • ระบบจะส่งเมล์ตอบกลับอัตโนมัติไปที่ E-mail ของนักศึกษา ตามขั้นตอนถัดไป
 • ปัญหาที่พบบ่อยในขั้นตอนนี้
  นักศึกษาลืมรหัสผ่านอีเมล์ของตนเอง กรณีที่นักศึกษาแก้ไขข้อมูลในระบบบันทึกประวัติ นักศึกษาจะสามารถสมัคร Internet Account ได้ในวันถัดไป ไม่สามารถสมัครได้ทันที
ขั้นตอนที่ 3 : ตั้งรหัสผ่านและสมัคร E-mail นักศึกษา
 • นักศึกษา Login เข้า E-mail ของตนเอง นักศึกษาจะได้รับเมล์ยืนยันจาก Account Registration Admin
 • นักศึกษากำหนดรหัสผ่าน และสมัคร E-mail ตามคำแนะนำของระบบ
 • การตั้งรหัสผ่านต้องมีความยาวระหว่าง 8-20 ตัวอักษร ซึ่งรหัสต้องประกอบไปด้วย
  1) ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  2) ตัวเลข "อารบิก"
  3) อักขระพิเศษ ! @ # $ ^ & * ( ) _ | \ , . - อย่างน้อย 1 ตัว เช่น bangmod@1
เพิ่มเติม

  สิ่งที่ได้หลังสมัคร Internet Account

 • Login ของนักศึกษา
  Username : รหัสนักศึกษา Password : นักศึกษากำหนดเอง (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • อีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ ตัวอย่างเมล์ newstudent@mail.kmutt.ac.th
 • ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่  >> เข้าสู่ระบบ
 • Google Apps for Education >> เข้าสู่ระบบ

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708147 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-


ย้อนกลับ