การบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ต้องบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน
ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความสำคัญ
มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น
กรณีที่นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสาร แก้ไขข้อความในเอกสารที่แท้จริง
จะถือว่าผิดวินัยนักศึกษา ซึ่งอาจถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

  บันทึกประวัตินักศึกษา

 • Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระบบเปิดให้บริการ เวลา 07:00 - 23:00 น. นักศึกษาจะอยู่ในระบบได้ครั้งละไม่เกิน 15 นาที
  เมื่อระบบตัดให้ Login เข้าระบบใหม่

  คู่มือและคำแนะนำ

ไฟล์ดิจิตอลรูปถ่ายที่นักศึกษาอัพโหลดเข้าระบบจะใช้ในการทำบัตรนักศึกษา
ดังนั้น ขอให้นักศึกษาเตรียมไฟล์ให้ตรงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ไฟล์เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกประวัติ

หากนักศึกษาสแกนไฟล์จากเอกสารตัวจริงไม่ต้องลงสำเนาถูกต้อง
ยกเว้นสแกนไฟล์จากเอกสารที่เป็นฉบับสำเนา ต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้องก่อนสแกนไฟล์

  • ระดับปริญญาตรี
  • ไฟล์ดิจิตอลของรูปถ่ายที่สวมชุดนักศึกษา ตามตัวอย่าง
   (สำหรับใช้ทำบัตรนักศึกษา) .jpg
  • ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน .jpg
  • ไฟล์สแกนใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ปพ.1)
   มีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน .pdf
  • ไฟล์สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) .pdf
  • ระดับปริญญาโท-เอก
  • ไฟล์ดิจิตอลของรูปถ่ายที่สวมชุดสุภาพ ตามตัวอย่าง
   (สำหรับใช้ทำบัตรนักศึกษา) .jpg
  • ไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชน .jpg
  • ไฟล์สแกนใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
   มีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน .pdf
  • ไฟล์สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) .pdf
  • ไฟล์สแกนหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด .pdf สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท-เอก ที่รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เรียนหลักสูตรเต็มเวลา

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708148 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-


ย้อนกลับ