การรับทุกโครงการ 2563 ระดับปริญญาตรี


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม
    ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
ภายใน 12 ก.ค. 63

บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์

 ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

- รูปถ่าย   >> คลิกดูตัวอย่าง 
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง

- เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง
- วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง

 ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ** จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

สอบถามข้อมูลการบันทึกประวัติ

ติดต่อ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทร.0-2470-8148 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

ภายใน 12 ก.ค. 63
สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account
ระบบ Internet Account
คู่มือ Internet Account
VDO คู่มือการลงทะเบียน Internet Account , E-mail
พบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
12 ก.ค. 63
วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม  
(กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน) ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS)
22 – 24 ก.ค. 63

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS   รอบที่ 1
 ระบบลงทะเบียนเรียน

ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ  (เฉพาะนักศึกษาที่เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น)
กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1
(รอลงทะเบียนยืนยันรายวิชา วันที่ 26-30 ส.ค. 63)

10 ส.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

10 – 25 ส.ค. 63

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบNew ACIS  รอบที่ 2  
 ระบบลงทะเบียนเรียน

สามารถแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้ เช่น เพิ่มรายวิชา ลดรายวิชา เปลี่ยนกลุ่มเรียน

(กดลงทะเบียนรายวิชา-เฉพาะขั้นตอนที่ 1) (รอลงทะเบียนยืนยันรายวิชา วันที่ 26-30 ส.ค. 63)
26 – 30 ส.ค. 63 กดยืนยันการลงทะเบียน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 เพื่อรับใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนและนำไปชำระเงิน
25 ส.ค. 63 วันสุดท้ายสำหรับนักศึกษาใหม่ในการดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน
31 ส.ค. 63

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)

แจ้งให้ทราบภายหลัง - รับบัตรนักศึกษา
- ส่งเอกสาร ใบระเบียนประวัตินักศึกษาหน้าแรก 1 ใบ
(พิมพ์จากระบบบันทึกประวัติ)  >> คลิกดูตัวอย่าง
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม
ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th/nstuden/nstudent.php
          
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน 

3. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการมอบตัวนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด
จะถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษา  (วันสุดท้าย วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563)

หากมีปัญหาติดต่อ  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา   
เบอร์โทร.  02-470 8147–8151, 8154, 8340-8341                                      
Email. regist@kmutt.ac.th

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  23/04/2563

ย้อนกลับ