ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2563

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2020ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง

** นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน **
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

  • สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ Click (กรณีเคยสมัครแล้วจะสมัครซ้ำไม่ได้)
  • Link ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
    https://regis.kmutt.ac.th/nstudent/course1-63.php

ระดับปริญญาตรี 1/2563

ระดับปริญญาโท - เอก 1/2563

การรับบัตรนักศึกษาใหม่ / Announcement for New Student Card

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  • แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกคณะ ทุกระดับ ยกเว้น ระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ที่ต้องบันทึกแบบฟอร์มนี้ คือ นักศึกษาใหม่ ที่ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารมอบตัวทั้งหมด ได้ทัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวลงทะเบียนทุกกรณี
  • CLICK เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่