ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2563

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2020ระดับปริญญาตรี 1/2563

ระดับปริญญาโท - เอก 1/2563

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ / Announcement for New Student Card

**นักศึกษา โปรดอ่าน** 
  • หากนักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ เเละอัพโหลดเอกสารครบตามกำหนดเวลา 
    ให้นักศึกษา ติดตามประกาศ วัน-เวลา ในการรับบัตรนักศึกษา จากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  • แบบฟอร์มนี้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกคณะ ทุกระดับ ยกเว้น ระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้ที่ต้องบันทึกแบบฟอร์มนี้ คือ นักศึกษาใหม่ ที่ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารมอบตัวทั้งหมด ได้ทัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวลงทะเบียนทุกกรณี
  • CLICK เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนผันการส่งเอกสารมอบตัวนักศึกษาใหม่