ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2561

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2018


ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่

กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 

ประกาศรายชื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ / Announcement for New Student Card

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
 • หากไม่มีรายชื่อ ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. 
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • หากนักศึกษายังไม่บันทึกประวัติเเละอัพโหลดเอกสาร จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาได้
 • นักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งใบระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก>> คลิกดูตัวอย่าง (ให้ส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชา)
**Notice**
 • If your name was not on announcement, please Follow these steps.
  1. Contact Registra's Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card

ขั้นตอนก่อนลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 • การบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
  ติดต่อ 024708148
 • สมัคร Internet Account / Office 365 ไม่ได้ ติดต่อ 024709444
 • กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ติดต่อ 024708154 หรือ 024708340
 • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถามข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt
 • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK

** นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน **
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ : วันพฤหัสบดีที่ 3 - วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
(ชำระเงินค่าลงทะเบียน ไม่เกินวันพุธที่ 9 มกราคม 2562)
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน