ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เบิก)


สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (ปริ้นแนบทุกครั้ง)

     ระดับปริญญาตรี

     ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)