การขอเงินคืน


1.    เรื่อง การขอเงินคืน 80 % ในรายวิชาที่ลดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอเงินคืน ดังนี้

1.1  แบบ กค.18

1.2  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นของนักศึกษา


2.   เรื่อง การขอเงินคืนค่ายืนยันสิทธิ์ และ กรณีปิดรายวิชา

2.1 ใบคำร้องขอเงินคืน สทน.08

2.2 แบบ กค.18

2.3 ใบเสร็จตัวจริง (ขอได้ที่สำนักงานคลัง)

2.4 ใบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน (ขอเงินคืนค่ายืนยันสิทธิ์) หรือ ลดรายวิชา (ปิดรายวิชา)

2.5 สำเนาบัตรนักศึกษา

2.6 สำเนาบัตรประชาชน

2.7 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นของนักศึกษา

 

นักศึกษาสามารถยื่นเอกสาร ได้ที่ THE HUB สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หมายเหตุ  

1.ใบคำร้อง สทน.08 และ แบบ กค.18 สามารถ Download ได้ที่ http://regis.kmutt.ac.th

2.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร.02-470-8148, 02-470-8352

3.นักศึกษาทุน เช่น ทุนกยศ. ทุนกรอ. ฯลฯ  ให้ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา  ตึกอธิการบดี ชั้น 2


ย้อนกลับ