บุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษานางสาวธิษตยา จังอินทร์
รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
Tel. 0-2470-8150
thittaya.jun@kmutt.ac.th


งานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8148
sirirat.cha@kmutt.ac.th

 
งานบริหารตารางสอนและสอบ

นางสาวเสาวรัตน์ ทรัพย์เกิด
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8154
saowarat.sab@kmutt.ac.th

นางสาวสิริลักษณ์ คงสิน
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8340
sirilak.kon@kmutt.ac.th


งานทะเบียนการศึกษา

นางสาวธิษตยา จังอินทร์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8150
thittaya.jun@kmutt.ac.th

นางสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8341
suchittra.soi@kmutt.ac.th


นางสาวเมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8151
methawadee.vij@kmutt.ac.th

นางภิญญาภรณ์ บูชาดี
นักคอมพิวเตอร์
Tel. 0-2470-8147
pinyaporn.roo@kmutt.ac.th

 
งานวิจัยและสนับสนุนการบริหาร
 
งานสนับสนุนการบริหาร
   
นางสาวสุวารี คำพุก
พนักงานธุรการ
Tel. 0-2470-8347
suwaree.khu@kmutt.ac.th

นางจินวราต์ ภมรานนท์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8356
jinwara.cha@kmutt.ac.th
   
นายธนิต กรมบัวภา
พนักงานบริการ
Tel. 0-2470-8347
tanid.kho@kmutt.ac.th

งานวิจัย

    นางนิชาภา รัตนอุไร
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8149
nichapa.pan@kmutt.ac.th

ศูนย์บริการนักศึกษา (THE HUB)

    นายกิตติคุณ อางคาสัย
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8420
kittikun.arn@kmutt.ac.th


นางสาวเศารยา สุขเกษม
นักบริการการศึกษา
(บางขุนเทียน)
Tel. 0-2470-7020-1
saoraya.soo@kmutt.ac.th


นางสาวนวรัตน์ โพธิ์ทอง
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8354
navarat.pot@kmutt.ac.th

นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศิลป์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8421
chattrawat.kro@kmutt.ac.th