สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553


ระดับปริญญาตรี

APA                                                    
ARC 
BIO 
CHE 
CMD
CMM 
CPE 
CSC 
CSS 
CTE 
CVE 
CVT  
ECE
EDT
EEE,EIE
EET 
ENE 

ENT                                               
ENV 
EPE 
EPT 
ETE 
ETM 
FEM
FST 
GEN 
ICE 
IDT 
INA 
INC 
IND 
INT 
LNG
MCE

MDA
MDT 
MEE
MEN 
MET
MIC
MMD 
MTE
MTH
PDT 
PHY 
PRE
PRT 
PTE
SIS
SSC
STA
TEN

ย้อนกลับ