สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมีCHE
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลMEE
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE_MCE
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE
- ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE
- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TEN_MEN

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
- ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
- ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
- ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
- ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PRT
- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย                        CMM
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตร APA
- ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา FEM_ETM
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH
- ภาควิชาเคมี CHM
- ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
- ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ARC
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
คณะศิลปศาสตร์ ART
เลือกเสรี
- BIO 100 BIO

ย้อนกลับ