สรุปคะแนนรายวิชา (MEAN/GPA)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ภาควิชาวิศวกรรมเคมี CHE
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล MEE
- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EEE
- ภาควิชาวิศวกรรมโยธา CVE
- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ PRE_MCE
- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE
- ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC
- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE
- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ENV
- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ TEN_MEN

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล MTE
- ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า ETE
- ภาควิชาครุศาสตรโยธา CTE
- ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ PTE
- ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT
- ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย                        CMM
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตร APA
- ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา FEM_ETM

คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาคณิตศาสตร์ MTH
- ภาควิชาเคมี CHM
- ภาควิชาฟิสิกส์ PHY
- ภาควิชาจุลชีววิทยา MIC

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ARC
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

คณะศิลปศาสตร์
- สายภาษา
- สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- โครงการจัดตั้งสานักงานวิชาศึกษาทั่วไป


LNG
SSC
GEN

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

FRA_TEP
ย้อนกลับ