ตรวจสอบตารางเรียน COURSE SCHEDULE นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS

Semester 1/2019 | ภาคการศึกษาที่ 1/2562

How to Check Class Schedule via New ACIS Login to New ACIS https://sinfo.kmutt.ac.th/
Choose Menu Class Schedule/Exam Schedule (ตารางสอน/ตารางสอบ)

Semester 2/2019 | ภาคการศึกษาที่ 2/2562

Special Semester/2019 | ภาคการศึกษาพิเศษ/2562

Special Semester 2018 | ภาคการศึกษาพิเศษ/2561

ข้อมูลตารางเรียนเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 024708154, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-