ตรวจสอบตารางเรียน COURSE SCHEDULE นักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางเรียนผ่านระบบ New ACIS
How to Check Class Schedule via New ACIS Login to New ACIS https://sinfo.kmutt.ac.th/
Choose Menu Class Schedule/Exam Schedule (ตารางสอน/ตารางสอบ)

Course Lists of Special Semester/2019 | รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษ/2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
CTE300FIELD EXPRERENCE IN CIVIL ENGINEERINGฝึกงาน
CTE419CIVIL TECHNOLOGY EDUCATION PROJECTโครงงาน
CTE443FOUNDATION ENGINEERINGปกติ
CTE799THESISวิทยานิพนธ์
EET200MATHEMATICS OF ELECTRICAL TECHNOLOGYปกติ
EET220ELECTROMAGNETIC FIELDSปกติ
ETE261ELECTROMAGNETIC FIELDSปกติ
ETE460ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICSปกติ
MET211FUNDAMENTAL OF THERMAL AND FLUID TECHNOLOGYปกติ
MET241ENGINEERING MECHANICSปกติ
MET242MECHANICS OF SOLIDSปกติ
MTE232MECHANICS OF SOLIDSปกติ
MTE433MACHINERY AND DESIGNปกติ
MTE486MECHANICAL TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT IIโครงงาน
MTE699THESISวิทยานิพนธ์
PPT372RESEARCH IN PRINTING AND PACKAGING TECHNOLOGYปกติ
PPT493PROJECTโครงงาน
PTE412PRODUCTION TECHNOLOGY EDUCATION PROJECT โครงงาน
PTE699THESISวิทยานิพนธ์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
BIT798DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
EEM708DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
EEM709DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
EMM603THESISวิทยานิพนธ์
EMM604RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
EMM607SPECIAL STUDY Iหัวข้อพิเศษ
ETT605RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
ETT606THESISวิทยานิพนธ์
MTT600THESISวิทยานิพนธ์
MTT601RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
PDM600THESISวิทยานิพนธ์
PDM601INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
PDM700DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
THT602RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
THT603THESISวิทยานิพนธ์
คณะวิทยาศาสตร์
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
CHM103FUNDAMENTAL CHEMISTRYปกติ
CHM497PROJECT II โครงงาน
MTD791THESISวิทยานิพนธ์
MTH799THESISวิทยานิพนธ์
MTH899DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
BIE790THESISวิทยานิพนธ์
CET601THESIS วิทยานิพนธ์
CET602SPECIAL RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
CHE540BIOCHEMICAL ENGINEERINGปกติ
CHE654COMPUTER APPLICATIONS FOR CHEMICAL ENGINEERING PRACTICEปกติ
CHE655FUNDAMENTAL OF CHEMICAL ENGINEERING PRACTICEปกติ
CPE402COMPUTER ENGINEERING PROJECT IIโครงงาน
CPE700THESISวิทยานิพนธ์
CPE701RESEARCH PROJECTวิทยานิพนธ์
CPE702PROFESSIONAL PROJECTวิทยานิพนธ์
CPE702SPECIAL PROJECT STUDYวิทยานิพนธ์
CPE703INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
CPE790DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
CPE791DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
CVE702THESISวิทยานิพนธ์
CVE901DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
CVE902DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
EEE102ELECTROTECHNOLOGY I (POWER)ปกติ
EEE190ELECTRICAL PRACTICEปกติ
ENV402ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECTโครงงาน
ENV511BASIC ENVIRONMENTAL CHEMISTRY ปกติ
ENV512BASIC ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGYปกติ
ENV514UNIT OPERATIONS AND PROCESSES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERINGปกติ
ENV697STUDY PROJECT IN ENVIRONMENTAL ENGINEERINGวิทยานิพนธ์
ENV698THESISวิทยานิพนธ์
ENV796DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
INC361MICROPROCESSOR SYSTEMS AND APPLICATIONSปกติ
ISE691THESISวิทยานิพนธ์
ISE692INDEPENDENT STUDIESวิทยานิพนธ์
ISE792DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
MGE605INDUSTRIAL RESEARCH PROJECTวิทยานิพนธ์
PRE692THESISวิทยานิพนธ์
PRE693INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
PRE697THESISวิทยานิพนธ์
PRE698INDUSTRIAL RESEARCH PROJECTวิทยานิพนธ์
QUE693INDUSTRIAL RESEARCH PROJECTวิทยานิพนธ์
WEE693INDEPENDENT STUDIESวิทยานิพนธ์
คณะศิลปศาสตร์
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
ELT611PRINCIPLES AND PRACTICES IN LANGUAGE TEACHING Iปกติ
ELT640CLASSROOM LANGUAGE FOR TEACHERSปกติ
ELT671INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY FOR LANGUAGE TEACHINGปกติ
ELT691SPECIAL STUDY IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
ELT692RESEARCH STUDY IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
ELT693THESIS IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
EPC552ENGLISH AS AN INTERNATIONAL LANGUAGEปกติ
EPC553INTERCULTURAL COMMUNICATIONปกติ
EPC652THESIS วิทยานิพนธ์
EPC654INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
EPC662THESIS วิทยานิพนธ์
EPC663RESEARCH STUDYวิทยานิพนธ์
EPC664INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
LNG101GENERAL ENGLISHปกติ
LNG102TECHNICAL ENGLISHปกติ
LNG103ENGLISH FOR WORKPLACE COMMUNICATIONปกติ
LNG601FOUNDATION ENGLISH FOR INTERNATIONAL PROGRAMSปกติ
LNG691SPECIAL STUDY IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
LNG692RESEARCH STUDY IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
LNG693THESIS IN APPLIED LINGUISTICSวิทยานิพนธ์
LNG731DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
LNG732DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
ARC453SPECIAL TOPIC STUDY III: BRANDING AND DESIGN INTERVENTIONหัวข้อพิเศษ
ARC502THESISโครงงาน
CMD402COMMUNICATION DESIGN PROJECTโครงงาน
INA502THESISโครงงาน
IND201INDUSTRIAL DESIGN AND HUMAN FACTORSปกติ
IND217PHYSICAL HUMAN FACTORSปกติ
IND402INDUSTRIAL DESIGN COMPREHENSIVE PROJECTโครงงาน
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
GMI691THESISวิทยานิพนธ์
GMI692SPECIAL RESEARCH PROJECTวิทยานิพนธ์
GMI693INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รหัสวิชาชื่อวิชาลักษณะวิชา
FRA661THESISวิทยานิพนธ์
FRA663DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
FRA664DISSERTATIONวิทยานิพนธ์
TEP650THESISวิทยานิพนธ์
TEP651INDEPENDENT STUDYวิทยานิพนธ์