คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ สำหรับบุคลากร

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา

คำแนะนำในการใช้งานระบบ New ACIS สำหรับบุคลากร

แจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทำคู่มือและคำแนะนำต่างๆ
ที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงหรือจัดทำเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะนำไปปรับปรุงคู่มือ คำแนะนำ และใช้ในการพัฒนาระบบ New ACIS ต่อไป