ตรวจสอบรายวิชาก่อนลงทะเบียน

1. ประกาศรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ

** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะเลือกกลุ่มเรียนไว้ให้แล้ว ไม่ต้องกดเลือกใหม่ **

 • ตรวจสอบผ่านทาง https://regis.kmutt.ac.th/enroll/course_plan/lng-pdf
 • กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
  ผ่านทาง inbox FB Page https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT ก่อนลงทะเบียนเรียน
 • นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา LNGXXX กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งกลุ่มตามผลคะแนน O-Net ของนักศึกษา หรือผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องตรวจสอบประกาศจากคณะศิลปศาสตร์ว่าต้องลงทะเบียน LNGXXX รหัสวิชาอะไร และลงทะเบียนให้ถูกต้อง
 • นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)
  • LNG120 GENERAL ENGLISH
  • LNG220 ACADEMIC ENGLISH
  • LNG221 ACADEMIC ENGLISH IN INTERNATIONAL CONTEXTS

2. ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน

** สำหรับวิชานี้ เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะให้นักศึกษาเลือกกลุ่มแต่ไม่แสดงประเภทกีฬา ดังนั้น ต้องตรวจสอบก่อนว่ากลุ่มที่จะเลือกเป็นกีฬาอะไรก่อนลงทะเบียน **

 • ตรวจสอบประเภทกีฬาผ่านทาง https://regis.kmutt.ac.th/enroll/course_plan/gen101-64.pdf
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา) โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
 • ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

3. ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน (แยกตามหลักสูตร)

** สำหรับรายวิชาทั้งหมดตามแผนการเรียน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดขึ้นมาให้นักศึกษา นักศึกษาต้องกดเลือกกลุ่มเรียนเองทุกรายวิชา **

คณะวิศวกรรมศาสตร์