แจ้งความประสงค์ในการรับเอกสารทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ
เฉพาะ รอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)
ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ในการรับเอกสารทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ผ่านแบบฟอร์ม
https://forms.gle/S1HrETnKHKzUWR9w5
เพื่อเป็นการตอบรับซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนภายในประเทศ)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ https://regis.kmutt.ac.th/web/approve-g2563/
หมายเหตุ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา กรุณาอ่านข้อมูลในแบบสอบถามให้ละเอียด

Request form (shipping the graduation letter set.
Only for KMUTT graduates whose the University Council approval on “7 April 2021” (Round 5/2020).
Check your name on the approval list
https://regis.kmutt.ac.th/web/approve-g2563/

If you ask Registrar’s Office for your shipping, you please fill the form below
(Only current address in Thailand)

https://forms.gle/S1HrETnKHKzUWR9w5