ทุนกยศ. / ทุน กรอ.

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

เงื่อนไขผู้รับทุน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 1. ผู้มีสัญชาติไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

   รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง

 1. รายได้ครอบครัวไม่จำกัดสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ค่าครองชีพได้
 2. กู้ได้เฉพาะภาควิชาที่กำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2563

 ภาคการศึกษาที่ 1        

 1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th
 2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
 3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 1 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่ 1 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2563

 1. เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ วันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.” รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14 กรกฎาคม / 21สิงหาคม 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                              วันที่ 16 กันยายน 2563

 1. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญากู้ยืมและรับเงินกู้ยืม
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 21 กันยายน 2563
 3. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้ว
 4. บันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญากู้ยืมส่งสัญญาพร้อมเอกสารภายใน วันที่ 9 ตุลาคม 2563
 5. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่า (เลื่อนชั้นปี)           วันที่ 14-16 กันยายน 2563

รอบนักศึกษาใหม่รายใหม่                    วันที่  2-6 พฤศจิกายน 2563

 1. กรณีสำรองจ่ายค่าเทอมให้ส่งหลักฐานเพื่อขอเบิกเงินคืน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 2

 นักศึกษาจะต้องกู้ยืมตามขั้นตอนภาคการศึกษาที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

 1. 1. บันทึกระบบ e-studentloan และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มกราคม 2564

 1. 2. บันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ผ่านระบบ e-studentloan หลังจากการลงทะเบียนเรียนปกติเสร็จสิ้นแล้วภายในวันที่ 2-27 มกราคม 2564
 2. 3. เซ็นชื่อในเอกสารแบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน

รอบนักศึกษารายเก่าชั้นปีสุดท้าย            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รอบนักศึกษารายเก่า                        วันที่  22-26 กุมภาพันธ์ 2564

 1. 4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการติดต่อ

website         : sfa.kmutt.ac.th

e-mail           : sfa@mail.kmutt.ac.th

facebook        : ทุนการศึกษา มจธ.

  กลุ่ม Facebook “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”

เบอร์ติดต่อ       0-2470-8097-8, 0-2470-8107