แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ / Request Forms

แบบฟอร์ม

ประเภทคำร้อง

สทน.01 : RO.01

คำร้องทั่วไป 
General Request Form

สทน.03 : RO.03

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 
Recommendation Letter of Parent/Guardian

สทน.04 : RO.04

ใบมอบฉันทะ 
Authorization Form

สทน.08 : RO.08

คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน 
Request Form for Registration Reimbursement

แบบ ก.ค. 18 **ดาวโหลดคู่กันกับคำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียน**

สทน.11 : RO.11

คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
Request Form for Postponing the Graduation

สทน.12 : RO.12

คำร้องขอลาพักการศึกษา 
Request Form for Intermission Leave

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ

สทน.13 : RO.13

คำร้องขอลาออก ***update**
Request Form for Resignation 
***update***

สทน.14 : RO.14

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
Request Form for Changing Information in Student Record

สทน.15 : RO.15

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ.- ธนาคารกรุงเทพ 
Request Form for KMUTT-BANGKOK Bank Student Id. Card
 

** ขั้นตอนการติดต่อเพื่อทำบัตรบีเฟิสต์ประจำตัวนักศึกษา **

สทน.16 : RO.16

คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ  
Request Form for Sick/Business Leave

สทน.18 : RO.18

คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด 
Request Form for Registering Less/More than Required Credits

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ

สทน.19 : RO.19

คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน 
Permission Form for Registration with Examination Time Conflict

สทน.20 : RO.20

คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร 
Request Form for Registration of Non-Requisite Course

สทน.21 : RO.21

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก 
Request Form for Degree Registraion forVisitor

สทน.22 : RO.22

คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน 
Request Form for Examination without Attending Class

สทน.23 : RO.23

คำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน 
Request Form for Changing to Equivalent Course

สทน.25 : RO.25

ใบลงทะเบียนเรียน 
Registration Form

สทน.26 : RO.26

ใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม
Additional, Withdrawal Form

* มีคำร้องถอนรายวิชา (W) ออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ