ประวัติของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภาระกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้กำหนดปรัชญาหน่วยงานไว้ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้ง “ข้อมูลถูกต้อง บรรยากาศร่มรื่น บริการประทับใจ” ปีพ.ศ. 2546 ได้ปรับเปลี่ยนปรัชญาขององค์กรดังนี้ “บริการดุจมิตร คู่คิดการศึกษา สารสนเทศก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล“

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงานบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็วและถูกต้องพร้อมมองถึงความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ภารกิจ (Objective)

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรม ทั้งที่เป็นงานในเชิงวิชาการ บริการทางการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา การให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการสนับสนุนการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต และการวิจัยของมหาวิทยาลัย