ช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน : Document Request for Current Student

ขอรับเอกสารตัวกระดาษ (Hard Copy) ที่ THE HUB ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

นักศึกษาจะต้องทำการร้องขอเอกสารผ่าน ระบบ new acis ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า  12 ชม. จึงจะสามารถรับเอกสารได้
โดยจะต้องนำบัตรนศ./บัตรประชาชน เพื่อมาขอรับเอกสาร

ขั้นตอนการขอเอกสารในระบบ New ACIS

เข้าสู่ระบบ New ACIS 

เลือกเมนู >> คำร้องผ่านเว็บ >> คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการขอ >> กดส่งคำร้อง

เมื่อส่งคำร้องเเล้วจะเเสดงข้อความให้ติดต่อขอรับเอกสาร

หากต้องการทราบสถานะของคำร้อง
เลือกคำร้องผ่านเว็บ >> ติดตามคำร้อง

ตรวจสอบสถานะคำร้องของเอกสาร

นักศึกษาสามารถให้มจธ. ส่งเอกสารทางการศึกษาให้ทางไปรษณีย์ โดยดำเนินการดังนี้
1. ขอเอกสารผ่านระบบ NEW ACIS
2. กรอกเเบบฟอร์ม https://kmutt.me/H4xnXD4 เพื่อแจ้งข้อมูลที่อยู่ สำหรับจัดส่ง
และแอดสลิปชำระเงินค่าส่ง
หมายเหตุ
นักศึกษาจะได้เอกสารภายใน 5 วันทำการ (กรณีเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และภายใน 7 วันทำการ (กรณีต่างจังหวัด) หลังจากที่นักศึกษาชำระเงินค่าจัดส่งผ่านฟอร์ม