แจ้งประกาศเลื่อนรับปริญญา มจธ.

มหาวิทยาลัยเปิดให้บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564
ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://kmutt.me/ceremony6364
(ยื่นคำร้องได้ถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2470-8356, 8420

แจ้งประกาศขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธี

สามารถติดต่อ ขอรับปริญญาบัตรได้ที่
THE HUB ชั้น1 อาคารสำนักงานอธิการบดี จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566

กรณีรับด้วยตนเอง : เตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา
กรณีรับผู้อื่นรับแทน : เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของบัณฑิต พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมอบฉันทะให้ผู้มาดำเนินการแทน

กรณีต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ : แจ้งผ่าน  https://kmutt.me/JAccJKW (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2470-8354, 8421