เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(ยกเว้นระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาคการศึกษา 1/2562 ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563

ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้น ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น!!