การตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายการให้บริการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาและสถานะการสำเร็จการศึกษาโดยรูปแบบ กระบวนการ และระบบที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

เอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และผู้สำเร็จการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยออกให้ โดยผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีดังนี้

 1. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) โดยทั่วไปจะจัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจึงจะจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยให้ เอกสารนี้ไม่จำกัดอายุการใช้งาน และจำนวนที่ขอ กรณีที่สำเร็จการศึกษา จะระบุวันที่สำเร็จการศึกษา / ปริญญาที่ได้รับ และ Transcript closed ในตอนท้าย
 2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) กรณีที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา มีอายุการใช้งาน 60 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร โดยทั่วไปจะจัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ยกเว้นบางกรณีจะจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยให้ (มีหมายเหตุระบุไว้ว่า This is temporary transcript to show that this student has completed all academic requirements for the degree conferred. He/She is being considered by his/her faculty for nomination to King Mongkut’s University of Technology Thonburi Council for the conferment of the said degree and valid only within 60 days from the issued date. : ใบรายงานผลฉบับนี้ได้แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย)
 3. ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะจัดทำให้ในกรณีที่นักศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา/ปีการศึกษานั้น ๆ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ หรือสมัครงาน โดยมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร มีแบบฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย
 4. ใบรับรองสำเร็จการศึกษา รอสภาฯ อนุมัติ จะจัดทำให้ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา โดยมีอายุการใช้งาน 2 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสาร มีแบบฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย
 5. ใบรับรองสำเร็จการศึกษา จะจัดทำให้ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ไม่จำกัดอายุการใช้งาน และจำนวนที่ขอ มีแบบฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย

ซึ่งเอกสารทางการศึกษาเหล่านี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำใน 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. รูปแบบเอกสารดิจิทัล (Digital Documents)
 2. รูปแบบเอกสารกระดาษ (Paper Documents)

เอกสารทางการศึกษาที่จัดทำในรูปแบบเอกสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยจะจัดว่าเป็นเอกสารต้นฉบับ (Original Documents) เนื่องจากเป็นการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบ และลงนามด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ในขณะเดียวกัน สำหรับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ยังได้เพิ่มความเชื่อมั่นในความถูกต้องของเอกสาร โดยผ่านกระบวนการเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือในการพัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Transactions Development Agency: ETDA) อีกด้วย

ส่วนรูปแบบเอกสารกระดาษ มหาวิทยาลัยจะจัดว่าเป็นเอกสารสำเนา (Copied Documents) ที่นำมาพิมพ์ลงในกระดาษ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นในความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ออกจากมหาวิทยาลัยจริง โดยการลงนามด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) พิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษ ที่มีลายน้ำ Anticopy พร้อมด้วย Invisible Ink และการเพิ่ม Hotstamp Foil Silver ลงบนเนื้อกระดาษ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการลงทุนสูง เพื่อให้เอกสารสำคัญทางการศึกษามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือแล้ว ยังมีความใส่ใจที่จะให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าที่ดีต่อนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจึงให้บริการกับนักศึกษาในอัตราที่ไม่สูง มหาวิทยาลัยจึงแนะนำให้หน่วยงานและองค์กรที่มีความประสงค์จะเรียกดูเอกสารสำคัญทางการศึกษาจากนักศึกษาของเรา ถ้าไม่ใช่เอกสารที่เป็นดิจิทัลแล้ว ก็ขอเรียกแบบกระดาษที่เป็นฉบับเจริง มากกว่าจะขอที่ผ่านการถ่ายเอกสารมา

การตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา จะมี 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. การตรวจสอบด้วยตนเอง เป็นการตรวจสอบในกรณีที่หน่วยงาน/บริษัท ต้องการรับรู้ว่านักศึกษาผู้นั้นสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ และเอกสารที่นำมาแสดงนนั้นถูกต้องหรือไม่ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
  1 ผ่านช่องทางเทคโนโลยีบล็อกเชน สำหรับเอกสารดิจิทัล ที่ลิงค์ https://verify.bver.io/
  1.2 ผ่านช่องทาง ETDA ที่ลิงค์ https://validation.etda.th/
 2. การส่งเอกสารมาขอตรวจสอบยังมหาวิทยาลัย สำหรับการขอตรวจสอบที่มีรายละเอียดเฉพาะ หรือต้องการเอกสารตอบกลับแบบเป็นทางการ มี 2 ช่องทางเช่นกัน

2.1 ส่งเอกสาร พร้อมด้วยข้อมูลนักศึกษา (อาจจะมีสำเนาหรือฉบับจริงของใบรายงานผลการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา) มายัง

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140

ช่องทางนี้จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับจดหมาย

2.2 ส่งผ่าน Email และแนบเอกสารประกอบ ได้ที่  regist@kmutt.ac.th
ช่องทางนี้จะตอบกลับไม่เกิน 1-3 วันทำการ แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในรูปแบบ Digital Document ระยะแรก สามารถตรวจสอบได้เฉพาะใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระบบ Blockchain Technology ผ่าน B-Ver จะมีเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา และผู้ที่ใช้เอกสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และผ่านช่องทาง ETDA เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา และใช้เอกสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป / กรณีที่เป็นนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้านั้น หรือการขอตรวจสอบใบรับรอง หรือปริญญาบัตร ให้ใช้ช่องทางส่งเอกสารมาขอตรวจสอบที่มหาวิทยาลัย

GUIDE TO TRANSCRIPT TO ACADEMIC RECORD

GUIDE TO TRANSCRIPT TO ACADEMIC RECORD

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) can trace its origin to the Thonburi Technology Institute (TTI) which was established on February 4, 1960. TTI became KMIT Thonburi Campus and then King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi (KMITT).

KMITT became King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) according to the new Act that was enacted and announced in the Royal Gazette on March 7, 1998.  KMUTT is the first among public universities in Thailand to receive full autonomy.

The new act also gives KMUTT total control over its budget, allows it to own and manage property, and grants authority to set up new faculties and departments, as well as introduce new academic programs.

GRADE NOTATIONS

A              =              4              Excellent

B+            =              3.5           Very Good

B              =              3              Good

C+           =              2.5           Fairly Good

C              =              2              Fair

D+           =              1.5           Fairly Poor

D              =              1              Poor

F              =              0              Failure

Fa            =              0              Failure: insufficient attendance

Fe            =              0              Failure: absence from examination

W             =              Withdrawal

I               =              Incomplete

S              =              Satisfactory (For Graduated)

S              =              Satisfactory: equivalent to grade not lower than C (For Undergraduates)

U              =              Unsatisfactory

Aud.         =              Audit: given to a student who is not required to take any examination or submit any work in the course


GRADUATION & HONORS

GRADUATION

Doctoral Degree Programs

                Cum.GPA. > 3.25

Master’s Degree Programs

                Cum.GPA. > 3.00

Bachelor’s Degree Programs

                Cum.GPA. > 2.00


HONORS

For undergraduates students ID starting with 56 downward

   1st Class, Cum.GPA. > 3.50 & No F, Fa, Fe, U

   2nd Class, Cum.GPA. > 3.25 & No F, Fa, Fe, U

For undergraduates students ID starting with 57 upward

   1st Class, Cum.GPA. > 3.60 & No F, Fa, Fe, U

   2nd Class, Cum.GPA. > 3.25 & No F, Fa, Fe, U

*  Grades for these subjects are not calculated in GPA.

** Subjects transferred from the academic year(s).


COURSES LISTING NOTATIONS

AME         Automotive Engineering

ANI           Animation

APA          Applied Arts

AQE         Aquaculture Engineering

ARC          Architecture

ATM         Applied Technology Media

AVE          Animation and Visual Effects

BCT          Biochemical Technology

BIE           Biological Engineering

BIF           Bioinformatics

BIO           Biological Science

BIS           Business Information System

BIT           Biotechnology

BMT         Biomedical Media

BUS          Entrepreneurship Management

CET          Civil Engineering Technology

CHE         Chemical Engineering

CHHD       Health Data Science

CHM        Chemistry

CIT           Computer and Information Technology

CMD        Communication Design

CMM        Applied Computer Science-Multimedia

CPE          Computer Engineering

CSC         Computer Science

CSS          Applied Computer Science

CTE          Civil Technology Education

CVE          Civil Engineering

CVT          Civil Industrial Technology

DBM         Digital Business Management

DMT         Digital Media Technology

DPL          Design and Planning

DSI           Digital Service Innovation

ECE          Electronics and Telecommunication Engineering

EEE          Electrical Engineering

EEM         Energy, Environment and Materials

EET          Fundamental Electrical Technology

EEV          Environmental Technology

EIE           Electrical and Information Technology

ELT          Linguistics

EMM        Energy Management

EN            Courses offered by School of Energy, Environmental and Materials

ENE          Electronics and Telecommunication Engineering

ENT          Electrical Industrial Technology-Electronics

ENV          Environmental Engineering

EPC          English for Professional and International Communication

EPE          Electrical Power Engineering

EPT          Electrical Industrial Technology-Power

ESE          Energy Economics and Environment

ESS          Environmental Social Sciences

ETE          Electrical Technology Education

ETM         Education Technology and Mass Communication

ETT          Energy Technology

FDE          Food Engineering

FEM         Courses offered by Faculty of Industrial Education and Technology

FIN           Financial Economics

FMI          Film and Moving Image

FRA          Robotics and Automation

FST          Food Science and Technology

GDM        Game Design and Development

GEN         General Education

GMI          Courses offered by Graduate School of Management and Innovation

GRD         Graphic Design

HON         Science and Technology

ICE           Information and Computer Engineering

IDT           Fundamental Industrial Technology

IED           Teaching Profession and Industrial Education

INA           Interior Architecture

INC           Control System and Instrumentation Engineering

IND           Industrial Design

INT           Information Technology

ISE           Industrial and Manufacturing Systems Engineering

JEE           Courses offered by The Joint Graduate School of Energy and Environment

LGM         Logistics Management

LIT           Learning Innovation in Technology

LNG         Language

LTM         Learning Technology and Mass Communication

MCE         Mechatronic Engineering

MDA         Media Arts

MDT         Technology Media

MEE         Mechanical Engineering

MEN         Materials Engineering

MET         Mechanical Industrial Technology

MGE         Metallurgical Engineering

MIC          Microbiology

MMD        Medical and Science Media

MOD        Movie Design

MTA         Fundamental of Media

MTD         Didactic Mathematics

MTE         Mechanical Technology Education

MTH         Mathematics

MTT         Materials Technology

NRM         Natural Resource Management

NST          Nanoscience and Nanotechnology

OGM        Organization Management

PDM         Integrated Product Design and Manufacturing

PDT          Production Industrial Technology

PHT          Postharvest Technology

PHY          Physics

PJM          Project Management

PPT          Printing and Packaging Technology

PRE          Production Engineering

PTE          Production Technology Education

QUE         Quality Engineering

REM         Real Estate Development

SCE          Science Education

SSC          Social Science and Humanities

STA          Statistics

SWE         Software Engineering

TEN          Tool Engineering

TEP          Technopreneurship

THT          Thermal Technology

TIM          Technology and Innovation Management

TME         Tool and Materials Engineering

WEE         Welding Engineering

 

For questions concerning this transcript, please contact;

                Registrar’s Office

                King Mongkut’s University of Technology Thonburi

                126 Pracha-Uthit Road

                Bangmod, Thung Khru

                Bangkok 10140, THAILAND

Tel: +662-470-8354, +662-470-8421 Fax: +662-470-8353

E-mail: regist@kmutt.ac.th, regist@mail.kmutt.ac.th

ข้อมูลประกอบคำอธิบายในใบรายงานผลการศึกษา (รูปแบบใหม่จะไม่ปรากฎในเอกสารทางการศึกษาใด ๆ)