ทุนการศึกษา

คู่มือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ไม่มีศิษย์คนใด จะไม่สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. เพราะปัญหาทางการเงิน”

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันแบ่งประเภทดังนี้
1.ทุนการศึกษาประเภทช่วยเหลือ

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม
 • ทุนการศึกษาให้เปล่า   ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา
 • ทุนผู้ประสบอุบัติภัย  เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

2.ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุน

 • ทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL)    เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ด้วยการลงมือทำ แบ่งเป็น 2 ประเภทงาน
  – Research Experience เป็นการจ้างงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยในกลุ่มวิจัยต่างๆ
  – Applied Learning เป็นการจ้างงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถพิเศษ
 • ทุนเจียระไนเพชร    เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท
  –  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
  –  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและต่อยอดผลงาน
 • ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง   เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุน ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายเดือน 4,000บาท/เดือน

การสมัครขอรับทุนการศึกษา  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา ติดตามข่าวสารที่
– เว็บไชต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา http://sfa.kmutt.ac.th
– Facebook งานทุนการศึกษา มจธ.