บุคลากรในหน่วยงาน

นางสาวธิษตยา จังอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
Tel. 0-2470-8150
thittaya.jun@kmutt.ac.th

นายกิตติคุณ อางคาสัย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนนักศึกษา
Tel. 0-2470-8420
kittikun.arn@kmutt.ac.th

นางนิชาภา รัตนอุไร
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารเเละบริการ
Tel. 0-2470-8149
nichapa.pan@kmutt.ac.th

งานทะเบียนการศึกษา

นางสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8341
suchittra.soi@kmutt.ac.th

นางสาวเมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8151
methawadee.vij@kmutt.ac.th

นางภิญญาภรณ์ บูชาดี
นักคอมพิวเตอร์
Tel. 0-2470-8147
pinyaporn.roo@kmutt.ac.th

งานทะเบียนนักศึกษา

นางสาวศิริรัตน์ ฉันทลักษณ์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8148
sirirat.cha@kmutt.ac.th

งานตารางสอนและสอบ

นางสาวเสาวรัตน์ ทรัพย์เกิด
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8154
saowarat.sab@kmutt.ac.th

นางสาวสิริลักษณ์ คงสิน
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8340
sirilak.kon@kmutt.ac.th

งานวิจัยและสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัย

นางนิชาภา รัตนอุไร
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8149
nichapa.pan@kmutt.ac.th

งานสนับสนุนการบริหาร

นางจินต์วรา ภมรานนท์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8356
jinwara.cha@kmutt.ac.th

นางสาวสุวารี คำพุก
พนักงานธุรการ
Tel. 0-2470-8347
suwaree.khu@kmutt.ac.th

นายธนิต กรมบัวภา
พนักงานบริการ
Tel. 0-2470-8347
tanid.kho@kmutt.ac.th

ศูนย์บริการนักศึกษา (THE HUB)

นางสาวเศารยา สุขเกษม
นักบริการการศึกษา
(บางขุนเทียน)
Tel. 0-2470-7020-1
saoraya.soo@kmutt.ac.th

นางสาวนวรัตน์ โพธิ์ทอง
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8354
navarat.pot@kmutt.ac.th

นายฉัตรวัชร์ กรอนันต์ศิลป์
นักบริการการศึกษา
Tel. 0-2470-8421
chattrawat.kro@kmutt.ac.th