Graduation Calendar 2021
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2564

ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2564

3 พฤศจิกายน 2564

5 พฤศจิกายน 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

2/2564

1 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

 

3/2564

6 มกราคม 2565

8 มกราคม 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

4/2564

 2 กุมภาพันธ์ 2565

4 กุมภาพันธ์ 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

5/2564

2 มีนาคม 2565

4 มีนาคม 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

6/2564

7 เมษายน 2565

11 เมษายน 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

7/2564

11 พฤษภาคม 2565

13 พฤษภาคม 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

8/2564

1 มิถุนายน 2565

6 มิถุนายน 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

9/2564

8 กรกฎาคม 2565

10 กรกฎาคม 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

10/2564

3 สิงหาคม 2565

5 สิงหาคม 2565

11/2564

7 กันยายน 2565

9 กันยายน 2565

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

12/2564 5 ตุลาคม 2565 7 ตุลาคม 2565 >> ตรวจสอบรายชื่อ <<
13/2564 2 พฤศจิกายน 2565 4 พฤศจิกายน 2565 >> ตรวจสอบรายชื่อ <<


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  • จันทร์ 22 สิงหาคม – ศุกร์ 30 กันยายน 2565

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  • ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 : xxxxx
  • ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 : xxxx
  • ซ้อมใหญ่ : xxxxx
  • วันพิธี : xxxxx